Nhật Linh

Sao em không yêu ai Vì em thích cuộc sống của mình hiện tại Hạnh phúc hơn à Không cuộc sống của em bây giờ thật sự không hạnh phúc…